Ledningsnettet

Ledningsdimension
For at det elektriske ledningsnet kan arbejde fejlfrit og føre den nødvendige spænding frem til forbrugeren, skal ledningsdimensionen og ledningsmaterialet vælges rigtigt, ligesom en rigtig montering af ledningsnettet er nødvendig.
Ved valg af kabeldimensionen gælder det først og fremmest at fastlægge tværsnittet, således at spændingsfaldet og opvarmning holdes indenfor de tilladelige grænser.
Den højeste tilladelige strømstyrke en ledning må belastes med afhænger af, om ledningen kan aflede varmen tilstrækkeligt hurtigt, således at den varme som fremkommer fra strømgennemgangen ikke er ødelæggende for isolationen eller frembringer brandfare.

I nedenstående tabel er angivet den højst tilladelige belastning af kobberkabler:

Tværsnit
mm2
Højeste tilladelige strømstyrke
Amp. (I)
0,75 9
1 11
1,5 14
2,5 20
4 25
6 31
10 43
16 75
25 100
35 125
50 160
70 200
95 240

Spændingsfaldet på et ledningsnet må højst udgøre 2 til 3% af anlæggets normale spænding dvs. ca. 0,24V på 12 Volts anlæg.

Ledningsnettet kan beregnes direkte, ud fra følgende formel

q = tværsnittet i mm2
α = Den specifikke ledningsmodstand (for kobber = 0,0175)
L = Ledningslængde i meter
R = Ledningsmodstand i ohm

Spændingstabet i ledningen er U (volt) og ifølge Ohms lov har vi U=I*R, ved at isolere R og derefter indsætte formel i den første formel fåes:

På nedenstående figur, vises der en skematisk strømforbruger.

 

Tværsnittet for denne ledning kan beregnes, når man forudsætter det største spændingstab er hos forbrugeren I, f.eks. L=5m, I=10A, spænding på anlægget er 12 volt, og den spænding, forbrugeren modtager, må ikke komme under 11,8V, der giver et spændingstab i ledningen på U=0,2V. Tallene indsættes i formlen:

Det nærmeste tværsnit, der kan købes, er 6mm2, og ledningen skal da trækkes med denne dimension. Vi kan kontrollere vores beregning ved at beregne den spænding forbrugeren nu får, dette kan efterfølgende kontrolleres med et voltmeter (husk der skal være belastning på ved kontrolmålingen)

Spændingen på forbrugsstedet er U = 12-0,146=11,854V